Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE alapján –

 

Hatályos 2018. május 25. napjától

I. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat a Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1094 Budapest, Páva u. 10-12., Cg.: 01-09-177086, adószám: 18312777-2-43, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Telefonszám: +36 1 215 5770, e-mailcím: jegy@concertobudapest.hu, info@concertobudapest.hu, fax szám: +36 1 215 5462, levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 75.) (továbbiakban Concerto) mint adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és eljárásokat rögzíti.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Concerto az általa nyújtott valamennyi szolgáltatás során biztosítsa az Ügyfél számára a személyes adatainak az adatvédelmi törvényben (Infotv) és az Általános Adatvédelmi Rendeletben, valamint jelen Szabályzatban meghatározott elvek szerinti tisztességes, kiszámítható és jogszerű adatkezelését.

Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei:

Név: Kovács Erika

Székhely: 1094 Budapest, Páva u. 10-12.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 75.

Telefon: +36 1 215 5770

Email: kovacs.erika@concertobudapest.hu

 

II.Fogalom meghatározások

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

III.Adatvédelmi irányelvek

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Concerto felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

IV.Adatkezelések

 1. Honlapon történő jegy/bérletvásárlás

A www.concertobudapest.hu honlapon történő jegy/bérlet vásárlási tranzakcióhoz kapcsolódó adatkezelés célja és jellege a megtartásra kerülő rendezvényekre szóló belépőjegyek és bérletek megvásárlása és a rendezvényeken való részvételi jogosultság közötti kapcsolat ellenőrzése, a belépőjegyek érvényességének ellenőrzése, beléptetés, az előadások módosulásával és elmaradásával kapcsolatos információk eljuttatása a jegyvásárlóhoz, az előadással kapcsolatos panaszok és ügyfélszolgálati igények kezelése, a jegyvásárló szükséges mértékű beazonosítása, a jegyvásárlók egymástól való megkülönböztetése.

A kezelt adatok köre:

Vezeték-és keresztnév

E-mail cím

Telefonszám (amennyiben a Vevő megadja)

A jegyvásárlási tranzakció száma, dátuma és időpontja

A megvásárolt jegyek/bérletek száma és értéke; az érintett rendezvények műsora, időpontja, helyszíne (szektor, szék, stb.)

 

További adatkezelő:

Concerto rendezvényeire vonatkozó jegy- és bérletértékesítés szolgáltatási szerződés alapján az InterTicket Kft. informatikai rendszerében történik. A Concerto jegy- és bérletértékesítése vonatkozásában további adatkezelő:

neve: InterTicket Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzékszám: 01-09-736766, adószám: 10384709-2-41, telefonszám: +36 1 266 0000).

Az érintettek köre: valamennyi jegy- és bérlet vásárló.

Az adatkezelés jogalapja:

 • A szerződés teljesítése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

 • Az érintett hozzájárulása, a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja- és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

 • Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: „A Concerto a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Concertonak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.”

Az adatkezelés időtartama a jegy- és bérletvásárlási tranzakcióhoz kapcsolódó adatkezelés során, a jegy és bérletvásárlási tranzakcióban szereplő legutolsó előadás időpontját követő 15 naptári nap. Amennyiben az érintett a jegy- és bérletvásárlási tranzakcióval kapcsolatosan jogvitát kezdeményez, úgy az adatkezelés a jogvita időtartamára terjed ki. Ekkor az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlási tranzakció meghiúsulása.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő közönségkapcsolati és marketing munkatársai valamint a megrendelések teljesítésért felelős munkatársak kezelhetik, az adatkezelésre vonatkozó alapelvek és célok tiszteletben tartásával.

 1. Concerto székhelyén történő jegy/bérletvásárlás

Concerto közönségkapcsolati irodájában (1094 Budapest, Páva u. 10-12., munkanapokon 9:00-16:00 óra között, előzetes időpont egyeztetés alapján) történő jegy/bérlet vásárlási tranzakcióhoz kapcsolódó adatkezelés célja és jellege a megtartásra kerülő rendezvényekre szóló belépőjegyek és bérletek megvásárlása és a rendezvényeken való részvételi jogosultság közötti kapcsolat ellenőrzése, a belépőjegyek érvényességének ellenőrzése, beléptetés, az előadások módosulásával és elmaradásával kapcsolatos információk eljuttatása a jegyvásárlóhoz, az előadással kapcsolatos panaszok és ügyfélszolgálati igények kezelése, a jegyvásárló szükséges mértékű beazonosítása, a jegyvásárlók egymástól való megkülönböztetése.

A kezelt adatok köre:

Vezeték-és keresztnév

E-mail cím

Telefonszám (amennyiben a Vevő megadja)

A jegyvásárlási tranzakció száma, dátuma és időpontja

A megvásárolt jegyek/bérletek száma és értéke; az érintett rendezvények műsora, időpontja, helyszíne (szektor, szék, stb.)

 

 

További adatkezelő:

Concerto rendezvényeire vonatkozó jegy- és bérletértékesítés szolgáltatási szerződés alapján az InterTicket Kft. informatikai rendszerében történik. A Concerto jegy- és bérletértékesítése vonatkozásában további adatkezelő:

neve: InterTicket Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzékszám: 01-09-736766, adószám: 10384709-2-41, telefonszám: +36 1 266 0000).

Az érintettek köre: valamennyi jegy- és bérlet vásárló.

Az adatkezelés jogalapja:

-           A szerződés teljesítése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

-           Az érintett hozzájárulása, a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja- és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

-           Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: „A Concerto a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Concertonak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.”

Az adatkezelés időtartama a jegy- és bérletvásárlási tranzakcióhoz kapcsolódó adatkezelés során, a jegy és bérletvásárlási tranzakcióban szereplő legutolsó előadás időpontját követő 15 naptári nap. Amennyiben az érintett a jegy- és bérletvásárlási tranzakcióval kapcsolatosan jogvitát kezdeményez, úgy az adatkezelés a jogvita időtartamára terjed ki. Ekkor az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlási tranzakció meghiúsulása.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő közönségkapcsolati és marketing munkatársai valamint a megrendelések teljesítésért felelős munkatársak kezelhetik, az adatkezelésre vonatkozó alapelvek és célok tiszteletben tartásával.

 1. Számlakiállítás

Az adatkezelés célja: a vásárlási tranzakciókhoz tartozó számviteli bizonylat kiállítása és a jogszabályokban foglalt határidőben történő megőrzése.

A kezelt adatok köre:

Vezeték-és keresztnév

A számla kiállításához megadott számlázási cím

A jegyvásárlási tranzakció száma, dátuma és időpontja

A bizonylat tartalma

Áfás számla esetén adószám (amennyiben az érintett megadta)

 

 

További adatkezelő:

Concerto rendezvényeire vonatkozó jegy- és bérletértékesítés szolgáltatási szerződés alapján az InterTicket Kft. informatikai rendszerében történik. A Concerto jegy- és bérletértékesítése vonatkozásában további adatkezelő:

neve: InterTicket Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzékszám: 01-09-736766, adószám: 10384709-2-41, telefonszám: +36 1 266 0000).

Az érintettek köre: valamennyi jegy- és bérlet vásárló.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.

Az adatok törlésének határideje, az adatkezelés időtartama: 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján, illetve a mindenkor hatályos adójogi- és számviteli jogszabályokban meghatározott időtartam.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlás meghiúsulása.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő pénzügyi munkatársai valamint számviteli feladatait ellátó Társaság és munkatársai kezelhetik, az adatkezelésre vonatkozó alapelvek és célok tiszteletben tartásával.

 1. Hírlevél szolgáltatás

Az adatkezelés célja: hírlevelet, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról. Amennyiben az érintett feliratkozik a hírlevélre, Concerto saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küldhet neki.

A kezelt adatok köre:

Név

Email cím

Feliratkozás időpontja

Feliratkozáskori IP cím

 

 

Az érintettek köre: jegyvásárláskor, illetve a www.concertobudapest.hu honlapon hírlevélre feliratkozott valamennyi felhasználó.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja-, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja-, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján: „A reklámozó, a reklámConcerto, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.”

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül a hírlevélben küldendő információkról.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő közönségkapcsolati és marketing munkatársai kezelhetik, az adatkezelésre vonatkozó alapelvek és célok tiszteletben tartásával.

 1. Panaszkezelés, ügyféllevelezés

Az adatkezelés célja: az érintettek bejelentéseinek, kéréseinek feldolgozása.

A kezelt adatok köre:

Név

Email cím

Telefonszám

 

 

Az érintettek köre: a Concertohoz kéréssel, panasszal forduló valamennyi felhasználó.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja- és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. További jogalapok: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Concerto érdemben nem kezelheti az érintett panaszát, kérését.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő közönségkapcsolati és marketing munkatársai valamint a panaszkezeléssel foglalkozó munkatársak kezelhetik, az adatkezelésre vonatkozó alapelvek és célok tiszteletben tartásával.

 1. Kamerarendszer üzemeltetése

Concerto ügyfelek számára nyitva álló területein (1094 Budapest Páva u. 10-12.) megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként sötétben is felismerhető képet adó, infra technológiával felszerelt, színes képet közvetítő kamerák kerültek elhelyezésre a székházban fellelhető nagyértékű hangszerek biztonságának megőrzése érdekében.

Az adatkezelés célja: elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer üzemeltetése, törvényben biztosított jog alapján szerződésből adódó kötelezettség teljesítése.

A kezelt adatok köre: a Concerto székhelyére (1094 Budapest Páva u. 10-12.) belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az érintettek köre: a Concerto székhelyére (1094 Budapest Páva u. 10-12.) belépő valamennyi személy.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a Concerto székhelyére történő belépéssel (a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30.§ (2) bekezdés alapján).

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: felhasználás hiányában 30 nap.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a személyes ügyintézés elmaradása.

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: Concerto a felvételeket a székhelyén található szervereken fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tárolja, mely alkalmas arra, hogy illetéktelen személyek a felvételekhez ne jussanak hozzá.

Hozzáférés a felvételekhez: a kamerák aktuális képének megtekintésére, azok adathordozóra történő rögzítésére kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozó erre kijelölt munkavállalója jogosult a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra történő rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti az adatkezelő.

 1. Közösségi oldalak

Az adatkezelés célja: a Concerto Budapest szimfonikus zenekar népszerűsítése.

A kezelt adatok köre:

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Concerto oldalát.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 1. Egyéb adatkezelések

  1. GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

Concerto a „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

 1. A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

A www.concertobudapest.hu honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

V.Adatfeldolgozók

Az érintett hozzájárul ahhoz, hogy Concerto az adatokat továbbíthassa az alábbi partnereknek. Az adattovábbítás jogalapja: a szerződés teljesítése, a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, az érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja-, a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja-, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján.

- A számlázás technikai feltételeit biztosító Concertonak, mint Adatfeldolgozónak, amelyek az alábbiak: Számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft. (adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b) vagy Kulcs-Soft Számítástechnikai Nyrt. (székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 30/A., adószám: 13812203-2-41, közösségi adószám: HU13812203, cégjegyzékszám: 01-10-045531).

- Az érintetteknek szóló hírlevél kiküldésével, valamint a www.concertobudapest.hu honlap üzemeltetésével és tárhely-szolgáltatásával összefüggő feladatokat, az E-Solution Kft. (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 131. Fsz. 3., adószám: 12596535-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-694209) mint adatfeldolgozó végzi.

- A számviteli feladatokat (könyvelést) ellátó Concertonak, mint Adatfeldolgozónak: Csöngedi és Társa Kft. (székhely: 1035 Budapest, Szél u 17. 9. em. 50., adószám: 12000090-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-366534).

- Rendszergazdai feladatokat ellátó Concertonak, mint Adatfeldolgozónak: Poli Computer PC Kft. (székhely: 2071 Páty, Fazekas M. u. 17., adószám: 11820534-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-081942).

Concerto, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Concerto a fentiekben nem jelzett adatátadást kizárólag az érintett előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén hajt végre.

 

VI.Az érintettek jogai

 

 1. Tájékoztatáshoz való jog

Concerto megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a Rendelet 13. és 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen szabályzat I. fejezetében megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az Ön kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben felsorolt alábbi információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának, és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Concerto az adatkezeléssel érintett személyes adatok másolatát az Ön kérésére egy alkalommal térítésmentesen az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által igényelt további másolatokért az adatkezelő ésszerű díjat számíthat fel, melynek alapja a másolat kiadásának adminisztratív költségei.

Az információkat Concerto az Ön által kért formában bocsátja rendelkezésre, legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül.

 

 

 1. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 15 napon belül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 15 napon belül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.

Az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az itt felsorolt valamely feltétel fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fenti törlésre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak abban az esetben, ha az adatkezelés az alább felsorolt valamely okból szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

 • vagy a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból;

 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 

 

 1. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

•          Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

•          az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

•          az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

•          Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a jelen pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá Ön jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

•          Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

•          meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

•          Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 1. Visszavonás joga

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez történt hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

VII.            Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Azokban az esetekben, ahol a jelen szabályzat az adatkezelőre ennél rövidebb intézkedési határidőt ír elő, úgy ebben az esetben e rövidebb határidő az irányadó.

Szükség esetén ez a határidő 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

VIII.            Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a)         a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b)         a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c)         fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d)         az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

IX.            Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

•          az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

•          az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

•          a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

X.            Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Rendelet 55. cikke alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

XI.HATÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

 1. Adatkezelőhöz vagy adatvédelmi tisztviselőhöz fordulás joga

Mivel az adatkezelőnek elsődleges célja az, hogy az esetleges jogsértéseket orvosolja, kérjük Önt, hogy ilyen irányú igényével elsősorban az adatkezelőhöz (II. fejezet) vagy az adatvédelmi tisztviselőhöz (III. fejezet) forduljon.

Az adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a jogsértést megfelelő módon orvosolja.

 1. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, akit a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kár ért, az okozott kárért az adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellenétesen járt el.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség

 1. Bírósághoz fordulás joga

Ön, a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 1. Adatvédelmi hatósághoz fordulás joga

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu